Termékek Menü
   

100% Alkohol spray - 300 ml

Katt rá a felnagyításhoz
Ár:
3.980 Ft
2.490 Ft (1.961 Ft + ÁFA)
Kedvezmény: 1.490 Ft
Kedvezmény: 37%
Cikkszám: GL17289B
Elérhetőség: Raktáron
Egységár: 2.490,00 Ft/db

Leírás és Paraméterek

100% alkohol spray, amely kiváló tisztító és zsírtalanító hatással rendelkezik. Segítségével könnyen eltávolíthatja a fém felületekre lerakódott zsíros, olajos szennyeződéseket. Ideális lehet elektronikai berendezések forrasztásánál, karbantartásánál. Ajánljuk számítástechnikai, és irodatechnikai eszközök stb. külső részeinek, műanyag felületeinek tisztítására. Plazma TV-n, LCD, LED, TFT kijelző felületeken ne használja! Használata előtt áramtalanítsa a berendezést!

Figyelem! Sebfertőtlenítésre és emberi fogyasztásra történő alkalmazása TILOS! Közvetlenül kézre, bőrre juttatása SZIGORÚAN TILOS!

 

  • Könnyen adagolható és használható
  • Használható bármilyen elektromos berendezés karbantartásakor
  • Gyorsan párolog
  • Foltmentesen szárad

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 100% alkohol spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Azonosított felhasználás(ok): Karbantartás. Ellenjavallt felhasználás(ok): Azonosítottól eltérő felhasználás. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó / Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail, internet: GLOBIZ INTERNATIONAL KFT. 4031 DEBRECEN HATÁR ÚT 1/C +36 52 50 30 50 +36 52 50 30 51 info@&globiz.hu , www.globiz.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Sürgősségi telefonszám: 06-80-201-199 (zöld szám, ingyenesen, éjjel-nappal hívható) Telefon: 06-1-4761120 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék meghatározása: Keverék. 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás: Aerosol 1, H222, H229 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335, H336 Az osztályozás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban. 2.2. Címkézési elemek Veszélyt jelző piktogram(ok): GHS02 GHS07 Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondatok: H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 2/9 P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék Veszélyes összetevők: Denaturált szesz, Propán/bután/izobután 2.3. Egyéb veszélyek A levegőnél nehezebb gőzök szétterjedhetnek a talaj felszínén és a levegővel robbanóképes keveréket képezhetnek. Védekezni kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vontakozó kritériumoknak. 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1.Anyagok Nem alkalmazható. 3.2. Keverékek Tömegszázalék Összetevő CAS-szám EK-szám Indexszám Regisztrációs szám 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás < 100 Denaturált szesz (etil-alkohol ≥92,0 tf%, izopopil-alkohol 2,0% terc-butanol 1,0% denatónium-benzoát 1,001%) 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 - Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit.2, H319 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335, H336 Hajtógáz: PB 4.2 T Propán Bután Izobután (1,3-butadién tartalom: < 0,1%) 74-98-6 / 106-97-8 / 75-28-5 106-99-0 200-827-9 / 203-448-7 / 200-857-2 203-450-8 601-003-00-5 / 601-004-00-0 / 601-004-0-0 601-013-00-X 01-2119486944-21 01-2119474691-32 01-211948539527-0019 01-2119471988-16 Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 (cseppfolyósított gáz) Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 (cseppfolyósított gáz) Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350 Az osztályozás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belégzést követően: (permet) A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. Bőrrel érintkezést követően: (permet) A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Szemmel érintkezést követően: (permet) A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. Lenyelést követően: (permet) A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 3/9 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Az alkohol belélegzése, lenyelése esetén köhögés, fejfájás, szédülés, aluszékonyság, bódult hatás, eszméletvesztés alakulhat ki. Szembe jutás esetén: vörösség, fájdalom, égő érzés. Hajtógáz: Nagy koncentrációban fojtó hatású, az oxigénhiány végzetes következménnyekkel jár. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése A biztonsági adatlapot vagy a címkét mutassa meg az orvosnak, amennyiben ez lehetséges. Nincs konkrét ellenszer. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Vízpermet, oltópor, szén-dioxid (CO2), alkoholálló hab. Az alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belégzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni. Veszélyes égéstermékek: Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: CO, CO2. 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Védőfelszerelés: Teljes tűzálló védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Vészhelyzetre nem kiképzett személyek esetében: A vészhelyzetre nem kiképzett személyeket távol kell tartani. Vészhelyzetre kiképzett személyek esetében: Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. A gyújtóforrásokat el kell távolítani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel érintkezést. A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések A terméket nem szabad a csatornába vagy a vizekbe engedni. Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag (hajtógáz) a csatornahálózatba kerül robbanásveszély jöhet létre. Minden mélyebben fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját. Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak szikramentes eszközöket szabad használni. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak jól szellőztetett helyen használható! Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 4/9 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Egyedi tárolási követelmények: Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést. Száraz, hűvös helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! Csomagolás anyaga: Denaturált szesz adata: Megfelelő: rozsdamentes acél, szénacél, üveg, kerámia, polipropilén, titán, öntött bronz, öntött vas. Nem megfelelő: természetes gumi, PVC, metil-metakrilát műanyag, cink, réz, alumínium 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Lásd az 1.2. szakaszt. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett határértékek Összetevő CAS-szám ÁK-érték (mg/m3 )* CK-érték (mg/m3 )* MK-érték (mg/m3 )* Egyéb érték/ Jellemző tulajdonság/ hivatkozás Etil-alkohol 64-17-5 1900 7600 - IV Izopropil-alkohol 67-63-0 500 2000 - b, i, II.1 Bután 106-97-8 2350 9400 - IV 1,3-butadién 106-99-0 - - 1 k, i * 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról IV: NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK ÁK: >500 ml/m3 (a) k: rákkeltő i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat). b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe. II.1 FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK. Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül. Felezési idő <2 óra. DNEL-értékek: Nem áll rendelkezésre adat. Etil-alkohol adata: Akut belélegzés: 1900 mg/m3 , Munkavállaló, 950 mg/m3 Fogyasztó Krónikus, szájon át: 87 mg/kg /nap Fogyasztó Krónikus , bőrön űát: 343 mg/kg/ nap Munkavállaló, 206 mg/kg/nap Fogyasztó Krónikus, belélegzés: 950 mg/m3 Munkavállaló, 114 mg/m3 Fogyasztó PNEC-értékek: Nem áll rendelkezésre adat. Etil-alkohol adata: Édesvíz: 0,96 mg/l Édesvízi üledék: 3,6 mg/kg üledék sz. a. Tengervíz: 0,79 mg/l Szennyvízkezelő mikroorganizmusok: 580 mg/l Talaj (mezőgazdaság): 0,63 mg/kg talaj sz. a. 8.2. Az expozíció ellenőrzése A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése: „A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.” 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés A terméket jól szellőztethető helyiségben szikramentes eszközökkel szabad használni. 8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök a) szem-/arcvédelem: Védőszemüveg/arcvédő viselése szükséges, ha a keverék szembe jutásának veszélye fennáll. EN-166 b) bőrvédelem: Védőkesztyű. Neoprén, biutilgumi, nitrilgumi, viton. Áthatólási idő: >480 perc, EN-374-3 Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő. c) a légutak védelme: Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, légzésvédő használata indokolt. „A” típusú szűrővel ellátott gázálarc. d) hőveszély: Nem ismert. Egyéb óvintézkedések: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 5/9 8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk a) külső jellemzők: halmazállapot: Aeroszol. szín: Színtelen. b) szag: Alkoholra emlékeztető. c) szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre adat. d) pH: Nem áll rendelkezésre adat. e) olvadáspont/fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat. PB 4.2 T adata: -187,6- -138,3oC Denaturált szesz adata: -114oC f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz adata: 78oC PB 4.2 T adata: -104- -60oC g) lobbanáspont: Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz adata: 12-14oC h) párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat. i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Nem áll rendelkezésre adat. j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz robbanási határértékei: alsó: 3,5 tf%, felső: 15,0 tf% k) gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat. PB 4.2 T adata: <=1600 kPa (70oC-on) l) gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat. m) relatív sűrűség: Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz sűrűsége: 0,79-0,81 g/cm3 (20oC-on) PB 4.2 T adata: >=0,505 g/cm3 (50oC-on) n) oldékonyság (oldékonyságok): Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz: Vízzel jól oldható. PB 4.2 T adata: 24,4-60,4 mg/l o) megoszlási hányados: noktanol/víz: Nem áll rendelkezésre adat. p) öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat. PB 4.2 T adata: 287-537oC q) bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat. r) viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat. s) robbanásveszélyesség: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! PB 4.2 T adata: 5-15 Térf.% (irodalmi adat) t) oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat. 9.2. Egyéb információk Az anyag fizikai és kémiai tulajdonságairól további adat nem áll rendelkezésre. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 6/9 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Nem ismert. Etanol adata: Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős redukálószerekkel, savakkal, savanhidridekkel, aalkáli fémekkel, peroxidokkal. 10.2. Kémiai stabilitás Normál használat esetén stabil. 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Nem ismertek. PB 4.2 T adata: Az erős oxidálószerekkel (peroxidok, kromátok, stb.) való érintkezés tűzveszélyt okozhat. Denaturált szesz adata: Robbanás veszély léphet fel alkáli fémwekkel, alkáli oxidokkal, savanhidridekkel, ezüst-nitráttal, ezüsttel, salétromsavval, ezüst-nitrát/ammóniával, ezüst-oxid/ammóniával történő reakció során. 10.4. Kerülendő körülmények Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. 10.5. Nem összeférhető anyagok Erős oxidálószerek. PB 4.2 T adata:Nitrátokkal és egyéb oxidálószerekkel (pl. klorátok, perklorátok, folyékony oxigén) tartalmazó keverék robbanóelegyet képezhet. Denaturált szesz adata: Gyúlékony adatok, savak, lúgok, oxidálószerek, redukálószerek, peroxidok, alkáli fémek. 10.6. Veszélyes bomlástermékek Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: CO, CO2. 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Veszélyességi osztályok a) akut toxicitás: Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. Belélegezve ártalmas. Denaturált szeszben lévő etil-alkohol adata: LC50: 30000 mg/m3 (belélegezve,patkányon) 4 óra LD50: 10470 mg/kg (szájon keresztül, patkányon) LD50: 15800 mg/kg (bőrre kerülve) Szemmel érintkezve irritáció. Reprodukciós toxicitás: 2 generáció tanulmányozása NOAEL: 13800 mg/kg, inhalációs vizsgálatok: NOAEL: 16000 ppm. STOT: ismétlődő expozíció: NOAEL: 1730 mg/kg Izopropil-alkohol adata: LD50: 5280 mg/kg (szájon át, patkányon) LD50: 12800 mg/kg (bőrön át, nyúlon) Szemmel érintkezve: irritáció Terc-butanol adata: LD50: 2733 mg/kg (szájon át, patkányon) LD50: >2000 mg/kg (bőrön át, nyúlon) Enyhe szemirritáció. PB 4.2 T adata: Propán: 1443 mg/l (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat) n-Bután: 658 mg/l (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat) Izobután: 974 mg/l (belélegezve, egér) (irodalmi adat) b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. e) csírasejt-mutagenitás: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f) rákkeltő hatás: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g) reprodukciós toxicitás: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat. i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j) aspirációs veszély: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 7/9 A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk: Belégzés, bőrrel érintkezés, szemmel érintkezés. Lenyelés nem valószínű. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. Etil-alkohol adata: LC50: 11200 mg/l (hal, 24 óra) EC10/LC10 vagy NOEC édesvízi gerinctelenek: 9,6 mg/l, 48 óra EC10/LC10 vagy NOEC édesvízi alga: 11,5 mg/l, 4 nap Izopropil-alkohol adata: LC50: 9640 mg/l (hal, 96 óra) EC50: 13299 mg/l (Daphnia magna, 48 óra) EC5: >1000 mg/l (alga, 72 óra) Terc-butanol adata: LC50: 6410 mg/l (hal, 96 óra) EC50: 933 mg/l (daphnia magna, 48 óra) IC5: >1000 mg/l (alga, 72 óra) PB 4.2 T adata: Bután: LC50: 24,11 mg/l (halak, irodalmi adat), LC50: 14,22 mg/l (más vízi szervezetek, irodalmi adat) EC50 96 óra: 7,71 mg/l (alga, irodalmi adat) izobután: LC50: 27,98 mg/l (halak, irodalmi adat), LC50: 16,33 mg/l (más vízi szervezetek, irodalmi adat) EC50, 96 óra: 89,57 mg/l (alga, irodalmi adat) Propán: LC50: 49,47 mg/l (halak, irodalmi adat), LC50: 27,14 mg/l (más vízi szervezetek, irodalmi adat) EC50, 72 óra: 11,89 mg/l (alga, irodalmi adat) 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre adat. Denaturált szesz:Azonnal lebontható. 12.3. Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre adat. Etil-alkohol adata: Log KOw: -0,35, BCF: 3,2 PB 4.2 T adata: Log Kow: propán: 1,09-2,8 (irodalmi adat) Log Kow: bután:1,09- 2,8 (irodalmi adat) Log Kow: izobután: 1,09-2,8 (irodalmi adat) 12.4. A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre adat. 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem áll rendelkezésre adat. 12.6. Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre adat. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Az anyag/keverék ártalmatlanítása: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól] A szennyezett csomagolás ártalmatlanítása: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 8/9 Hulladékazonosító kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) Ennek a terméknek a megfelelő hulladékazonosító főcsoportba, alcsoportba és az egyes hulladéktípusokba való besorolása az anyag felhasználásától függ. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel, figyelembe véve az idevonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 14.1. UN-szám közúti szállítás (ADR) vasúti szállítás (RID) 1950 1950 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés közúti szállítás (ADR) vasúti szállítás (RID) Aeroszolok, gyúlékony Aeroszolok, gyúlékony 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) közúti szállítás (ADR) vasúti szállítás (RID) Osztály: 2 2 Osztályozási kód: 5F 5F Bárcák: 2.1 2.1 Alagútkorlátozási kód: (B1D) (B1D) Szállítási kategória: LQ2 LQ2 14.4. Csomagolási csoport - 14.5. Környezeti veszélyek - 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések - 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás - 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Veszélyes anyagok, keverékek: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve módosításai A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékok: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tűzvédelem: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 15.2. Kémiai biztonsági értékelés Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító/gyártó nem végzett kémiai biztonsági értékelést. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint 100% alkohol spray Felülvizsgálat: 2018.02.15. Verzió: 7 Oldal: 9/9 16. SZAKASZ: Egyéb információk Módosítások a biztonsági adatlap előző változatához képest: A biztonsági adatlap 3.2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 szakaszaiban. A termék osztályozásának módszere: Interpolációs elvek alkalmazása az összetevők veszélyességi osztályai alapján. Rövidítések és betűszók: ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet 1272/2008/EK rendelet CAS-szám: Chemical Abstracts Service szám CMR: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító DNEL: Derived no effect level; a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje EK-szám: EINECS és ELINCS szám EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke EU: Európai Unió GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata Kow: oktanol-víz megoszlási együttható LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50%-ánál LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (közepesen letális dózis) OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OEL: Munkahelyi expozíciós határérték PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat PNEC(s): Predicted no effect concentration; az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet SCBA: Zártrendszerű légzőkészülék STOT RE: Célszervi toxicitás, Ismételt expozíció STOT SE: Célszervi toxicitás, Egyszeri expozíció vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív Vonatkozó figyelmeztető mondatok: H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H340 Genetikai károsodást okozhat. H350 Rákot okozhat. Veszélyességi osztályok Aerosol 1: Aeroszolok 1 Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadék 2. Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok Muta. 1B: Csírasejt-mutagenitás 1B Carc. 1A: Rákkeltő hatás 1A Eye Irrit. 2: Szemirritáció 2 Acute Tox. 4: Akut toxicitás 4 STOT SE 3: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3 A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK CLP rendeletek alapján vegyi termékhez.